escort balikesir escort bayan eskişehir escort izmit escort bayan tekirdağ escort bayan bursa escort ankara bayan Pendik Escort

En Yeni Dizi Magazin Haberleri

Yayında Olan Diziler

Tüm Günlük Diziler Burda

Güncel Dizi Fragmanları

Serenay Sarıkaya: “Se­te çok mut­lu ve he­ye­can­lı gi­di­yo­rum”

Serenay Sarıkaya, dizi setlerindeki çalışma saatlerini eleştiren birçok meslektaşının aksine, “Sette yoruluyorum ama ne kadar çalışırsam o kadar mutlu oluyorum” dedi.

Son dö­nem­de rol al­dı­ğı di­zi­le­rin ya­nı sı­ra ün­lü mar­ka­la­rın ara­nı­lan reklam yü­zü olan Se­re­nay Sa­rı­ka­ya, çar­pı­cı açık­la­ma­lar yap­tı. 3 se­zon yer al­dı­ğı La­le Dev­ri di­zi­sin­den ay­rıl­dık­tan son­ra bir sü­re di­zi­le­re ara ve­ren Sa­rı­ka­ya, bu ne­den­le yo­ğun­luk­tan hiç şi­ka­yet et­me­di­ği­ni söy­le­di. Med­ce­zir di­zi­si­nin yıl­dı­zı, “Ça­lış­ma­ya 8 ay ara ver­di­ğim için yo­ğun­lu­ğa aç ha­le gel­miş­tim. Ne ka­dar ça­lı­şır­sam o ka­dar mut­lu olan bir in­sa­nım. Za­man za­man çe­kim­ler­den do­la­yı uy­ku­suz kal­dı­ğım olu­yor. Çün­kü haf­ta­nın 5 gü­nü ça­lı­şı­yo­rum. Ama hiç abart­mı­yo­rum, se­te çok mut­lu ve he­ye­can­lı gi­di­yo­rum. Yo­ğun­lu­ğu her za­man sev­mi­şim­di­r” di­ye ko­nuş­tu.

PO­PÜ­LER OL­MAK GÜ­ZEL

Yo­ğun ça­lış­ma tem­po­sun­dan do­la­yı ça­lış­ma­dı­ğı gün­ler­de ken­di­ni yor­ma­ma­ya özen gös­ter­di­ği­ni di­le ge­ti­ren Sa­rı­ka­ya, “İ­zin gün­le­rim­de be­ni yor­ma­ya­cak, yüz­me ve yo­ga gi­bi sa­kin spor­la­rı ter­cih edi­yo­rum. Evim­de pi­la­tes to­pum, kum tor­ba­la­rım ve ağır­lık­la­rım var. On­lar­la ça­lış­mak be­ni ra­hat­la­tı­yo­r” şek­lin­de ko­nuş­tu. Po­pü­ler ol­ma­yı sev­di­ği­ni de söy­le­yen Sa­rı­ka­ya, “Böy­le bir mes­le­ği seç­tiy­se­niz, ha­ya­tı­nız­da ba­zı fe­da­kar­lık­lar yap­ma­nız ge­re­ki­yo­r” de­di.

GÜLDEN AVUÇ-BUGÜN GAZETESİ

loading...

loading...


Yorumlar
tekirdag escort ankara escort escort samsun escort bursa mugla escort

Henüz hiç yorum yapılmamış.

film izle güvenilir casino siteleri bahis siteleri iddaa siteleri Sayfa da89 sorgu var. 5,642 saniyede yüklendi.