escort balikesir escort bayan eskişehir escort izmit escort bayan tekirdağ escort bayan bursa escort ankara bayan
izmir escort
izmir escort
izmir escort
izmir escort

Sevda Erginci’ye Büyük Şok

ANKET: 2017 Yılının Güzeli ve Yakışıklısı Kim? (FİNAL TURU)

Anket: 2017 Yılının En Yakışıklı Ekran Yüzü Kim? (Final Turu)

Anket: 2017 Yılının En Güzel Ekran Yüzü Kim? (Final Turu)

Hazer Ergüçlü’nün Diyet Yaparken Psikolojisi Bozuluyor

Dizi Magazin 02 Nisan 2014

hazer-ergüçlüÜnlü yönetmen Derviş Zaim tarafından keşfedildikten sonra başarılı oyunculuk performansıyla kendisini kanıtlayan Kıbrıslı gençoyuncu Hazar Ergüçlü, ilginç açıklamalarda bulundu. Ergüçlü, “Diyet yapmak psikolojimi bozuyor” dedi

Son dö­ne­min yıl­dı­zı par­la­yan oyun­cu­la­rın­dan Ha­zar Er­güç­lü, bir­çok mes­lek­ta­şı gi­bi form tut­mak adı­na ken­di­si­ni ye­mek ye­mek­ten alıko­ya­ma­dı­ğı­nı söy­le­di. Bu yüz­den çok zor­lan­dı­ğı­nı be­lir­ten Er­güç­lü, “Di­yet yap­mak psi­ko­lo­ji­mi bo­zu­yor. Aç ol­du­ğum za­man anor­mal si­nir­li ve gı­cık bi­ri olu­yo­rum. Ne ya­pa­yım hi­pog­li­se­mim var. Haf­ta­nın 4-5 gü­nü pi­la­tes ya­pı­yo­rum ama onu da sev­mi­yo­rum. Spor, di­yet, dü­zen­li ya­şam ba­na gö­re de­ğil. Ben ço­cuk gi­bi ya­şa­ma­yı se­vi­yo­rum. Boş vak­tim­de otu­rup cips ye­mek is­ti­yo­ru­m” de­di. Bir dö­nem 7 gün­lük bir de­toks prog­ra­mı uy­gu­la­dı­ğı­nı söy­le­yen genç oyun­cu, “Ken­di­mi çok sağ­lık­lı his­se­tim. An­cak bir haf­ta bo­yun­ca hiç­bir şey ya­pa­ma­dım. Al­lah kim­se­yi aç­lık­la sı­na­ması­n” dedi.

SE­RE­NAY KiN TUT­MAZ

Ay­nı di­zi­de rol al­dı­ğı Se­re­nay Sa­rı­ka­ya ile çok ya­kın dost ol­duk­la­rı­nı be­lir­ten Ha­zar Er­güç­lü, “Hem di­zi­de hem rek­lam fil­min­de bir­lik­te rol alı­yo­ruz. Se­ra­nay ile ta­nış­tı­ğı­mız ilk gün ar­ka­daş ol­duk di­ye­bi­li­rim. O ka­dar tat­lı ki. Ca­nı­mın içi o be­nim. Çok te­miz kalp­li, se­ve­cen, sev­gi do­lu bir in­san. Hiç kin tut­maz, çok iyi ni­yet­li­dir” di­ye ko­nuş­tu.

BUGÜN GAZETESİ

loading...

loading...


Yorumlar
tekirdag escort ankara escort escort samsun escort bursa mugla escort

Henüz hiç yorum yapılmamış.

güvenilir casino siteleri bahis siteleri iddaa siteleri Sayfa da102 sorgu var. 2,484 saniyede yüklendi.
halkalı esocrt kayaşehir esocrt
cinsel sağlık