escort balikesir escort bayan eskişehir escort izmit escort bayan tekirdağ escort bayan bursa escort ankara bayan

Hazal Kaya’nın Dudak Uçuklatan Reklam Ücreti

Dizi Magazin 07 Temmuz 2014

Dizilerden yüzü gülmüyor ama reklamlardan 2 milyon aldı.

Son dönemin parlayan yıldızı Hazal Kaya’nın, sadece Ortadoğu ve Türki cumhuriyetlerde yayınlanacak yeni reklam filminden kazancı 2 milyon dolar…

Ün­lü oyun­cu Ha­zal Ka­ya, Aşk-ı Mem­nu ve Adı­nı Fe­ri­ha Koy­dum di­zi­le­riy­le şöh­re­ti ül­ke sı­nır­la­rın aşan isim­ler­de­n…

Tu­ba Bü­yü­küs­tün, Ber­gü­zar Ko­rel, Son­gül Öden ve Be­ren Sa­at gi­bi Or­ta­do­ğu, Bal­kan­lar, Arap ül­ke­le­ri ve Tür­ki cum­hu­ri­yet­ler­de çok se­vi­len Ka­ya, di­zi­le­rin ar­dın­dan rek­lam fil­miy­le de şöh­re­ti­ne şöh­ret kat­ma­ya ha­zır­la­nı­yor. Da­ha ön­ce bir de­ter­jan fir­ma­sı­nın rek­lam­la­rın­da an­ne­si Ay­şegül Ka­ya ile bir­lik­te rol alan ba­şa­rı­lı oyun­cu, şim­di de bir gü­zel­lik mar­ka­sıy­la el sı­kış­tı. Rek­lam fil­mi çe­kim­le­ri için Ma­lez­ya­’nın baş­ken­ti Kua­la Lum­pu­r’­da ka­me­ra kar­şı­sı­na ge­çen Ha­zal Ka­ya­’nın bu an­laş­ma­dan 2 mil­yon do­lar ka­zan­dı­ğı öğ­re­nil­di.

TÜR­Kİ­YE­’DE YA­YIN­LAN­MA­YA­CAK

Ka­ya­’nın rol ala­ca­ğı rek­lam film­le­ri sa­de­ce Arap ül­ke­le­ri ve Tür­ki Cum­hu­ri­yet­ler­de ya­yın­la­na­cak. Bir­çok fir­ma Türk ün­lü­le­ri, sa­de­ce Or­ta­do­ğu ve Arap ül­ke­le­rin­de­ki rek­lam­la­rı­nın yü­zü yap­ma­yı ter­cih edi­yor. Tu­ba Bü­yü­küs­tün, İs­pan­yol bir mü­cev­her fir­ma­sı ve bir şam­pu­an fir­ma­sı­nın sa­de­ce Or­ta­do­ğu yü­zü olur­ken, Be­ren Sa­at de Pa­kis­ta­n’­da bir teks­til fir­ma­sı­nın Or­ta­do­ğu yü­zü ol­mak için tek­lif al­dı.

GÜLDEN AVUÇ-BUGÜN GAZETESİ

loading...

loading...


Yorumlar
tekirdag escort ankara escort escort samsun escort bursa mugla escort

Henüz hiç yorum yapılmamış.

kaçak iddaa siteleri film izle güvenilir casino siteleri bahis siteleri iddaa siteleri Sayfa da41 sorgu var. 5,879 saniyede yüklendi.
bahis siteleri