escort balikesir escort bayan eskişehir escort izmit escort bayan tekirdağ escort bayan bursa escort ankara bayan

Fahriye Evcen “Rafine bir hayat yaşıyorum”

Oyuncu Fahriye Evcen formunu Amerikan askerlerinin vücut geliştirmesi için tasarlanan aletle koruyor. Evcen’in bu yöntemi Hollywood yıldızları arasında da revaçta.

Ün­lü oyun­cu Fah­ri­ye Ev­cen, for­mu­nu as­ker­le­re dar me­kan­lar­da bü­tün vü­cut­la­rı­nı ça­lış­tır­ma ola­na­ğı sun­mak için bir ABD su­ba­yı ta­ra­fın­dan ge­liş­ti­ri­len TRX isim­li alet­le ko­ru­yor.

Jen­ni­fer Anis­ton, Jen­ni­fer Lo­pez, Ca­me­ron Di­az gi­bi oyun­cu­la­rın da kul­lan­dı­ğı aletle her gün eg­zer­siz ya­pan oyun­cu, “Bes­len­me­me de çok dik­kat edi­yo­rum. Fast-fo­od, ha­zır pa­ket ürün­ler, cips, kra­ker, bis­kü­vi tar­zı şey­ler as­la ye­mi­yo­rum. Geç sa­at­te ye­mi­yo­rum, por­si­yon­la­rı­mı ufak tut­ma­ya ça­lı­şı­yo­rum. Ta­bi­i ge­ne­tik fak­tör­le­ri es geç­me­mek la­zı­m” de­di.

Dizilerin yanı sıra sinemaya da ağırlık veren Evcen, mesleğini uzun yıllar yapabilmek için kendisine iyi bakması gerektiğini söyledi.

‘Rafine bir hayat yaşıyorum’

Bo­ğa­zi­çi Üni­ver­si­te­si Ta­rih Bö­lü­mü son sı­nıf öğ­ren­ci­si olan Ev­cen, hem iş hem de okul ha­ya­tı­nı ba­şa­rıy­la sür­dür­dü­ğü­nü söy­le­di. Set­ten ar­ta ka­lan vak­ti­ni okul­da ge­çi­ren Ev­cen söz­le­ri­ne şöy­le de­vam et­ti: “Şöh­re­tin ge­tir­di­ği şa­şa­adan uzak du­ru­yo­rum. Oyun­cu­luk ego tat­mi­niy­le bü­tün­leş­miş bir mes­lek ola­bi­lir. So­nuç­ta be­ğe­ni, al­kış ve tak­dir­le bes­le­nen ve bun­dan müt­hiş haz du­yan in­san­la­rız. An­cak bu de­mek de­ğil ki ken­di ya­şan­tı­mız­da ego­ist in­san­la­rız. Ra­fi­ne bir ya­şam be­nim­le da­ha çok örtüşüyor.”

OKAN IŞIK – BUGÜN GAZETESİ

loading...

loading...


Yorumlar
tekirdag escort ankara escort escort samsun escort bursa mugla escort

Henüz hiç yorum yapılmamış.

kaçak iddaa siteleri film izle güvenilir casino siteleri bahis siteleri iddaa siteleri Sayfa da41 sorgu var. 8,416 saniyede yüklendi.
bahis siteleri