escort balikesir escort bayan eskişehir escort izmit escort bayan tekirdağ escort bayan bursa escort ankara bayan

En Yeni Dizi Magazin Haberleri

Yayında Olan Diziler

Tüm Günlük Diziler Burda

Güncel Dizi Fragmanları

Buğra Gülsoy’da Yapımcı Oluyor

Dizi Magazin 09 Mart 2015

Buğra Gülsoy meslektaşı Burak Özçivit gibi yapımcı oluyor.

Son dö­ne­min po­pü­ler isim­le­rin­den Buğra Gülsoy, ek­ran­lar­dan ka­zan­dı­ğını tiyatro ve sinemaya ya­tı­rı­yor. Dizilerden bö­lüm ba­şı 30 bin li­ra ka­za­nan oyun­cu, mes­lek­taş­la­rı Ser­hat Teo­man ve Em­re Er­ka­n’­la bir­lik­te kur­du­ğu G.E.T. isimli tiyatro­nun ar­dın­dan ay­nı adı ta­şı­yan bir film şir­ke­ti kur­du. Ti­yat­ro oyu­nu ola­rak yaz­dı­ğı hi­ka­ye­yi sinema fil­mi­ne çek­me­ye ka­rar ve­ren Gül­soy, ‘Ba­na Ar­tık Hic­ran De­’ di­zi­sin­de bir­lik­te oy­na­dı­ğı As­lı En­ve­r’­le pay­la­şa­cak.

Fil­min hem ya­pım­cı­sı hem se­na­ris­ti hem de baş­rol oyun­cusu olacak olan Gül­soy, tem­muz ayın­da ‘mo­to­r’ di­ye­cek. Yö­net­men­li­ği­ni Ser­dar Işı­k’­ın üst­le­ne­ce­ği film, viz­yo­na gir­dik­ten son­ra tiyatro­da da sah­ne­le­ne­cek. Film­de, Yet­kin Di­kin­ci­ler, Ser­hat Teo­man ve Se­len Öz­türk de rol alacak.

Akımı Burak Özçivit başlattı

Son dö­nem­de oyun­cu­luk­tan ya­pım­cı­lı­ğa ge­çen ün­lü isim­le­rin ba­şın­da Bu­rak Öz­çi­vit ge­li­yor. Oyun­cu­nun ‘Aşk Sa­na Ben­zer’ isim­li fil­mi 1 mil­yon 400 bin ki­şi ta­ra­fın­dan iz­le­ndi. Tol­ga­han Sa­yış­man da kur­du­ğu ya­pım şir­ke­tiy­le yaz ba­şın­da bir sinema fil­mi­nin çe­kim­le­ri­ne baş­la­ya­cak.
‘Senaryoları beğenmiyorum’

Bu­gü­ne ka­dar 3 sinema fil­min­de rol alan Gül­soy bu­nun ne­de­ni­ni ise şöy­le açık­la­dı: “Se­nar­yo yaz­ma­ya baş­la­dı­ğım için mi bil­mi­yo­rum ama ge­len se­nar­yo­la­rı be­ğen­mi­yo­rum. Si­ne­ma ka­lı­cı ol­du­ğu için se­çi­ci dav­ra­nı­yo­rum.”

loading...

loading...


Yorumlar
tekirdag escort ankara escort escort samsun escort bursa mugla escort

Henüz hiç yorum yapılmamış.

kaçak iddaa siteleri film izle güvenilir casino siteleri bahis siteleri iddaa siteleri Sayfa da84 sorgu var. 2,416 saniyede yüklendi.
bahis siteleri